27/2/13

Όλοι και Όλες στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο το Σάββατο, 2 Μαρτίου στις 12:00 από τη Νομαρχία


«Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Μετά τη ψήφιση του νόμου 4009, των μετ’ έπειτα ρυθμίσεών του (ν.4076) και την μετ’ εμποδίων συγκρότηση των συμβουλίων διοίκησης, το υπουργείο συνεχίζει την προσπάθεια για εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  μέσα από δύο νέα μέτρα· το σχέδιο Αθηνά και την αναγνώριση των κολεγίων. Το σχέδιο Αθηνά εντάσσεται απόλυτα στο γενικότερο πλαίσιο των επιδιώξεων του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονιακών πολιτικών της κυβέρνησης για τη διάλυση της Δημόσιας Παιδείας.

Σχέδιο Αθηνά
Το σχέδιο Αθηνά, συμπληρωματικό του νόμου 4009, έρχεται να φτιάξει ένα νέο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάνοντας αλλαγές προς έξι κατευθύνσεις:

1.       Συγχωνεύοντας ολόκληρα ιδρύματα, κυρίως περιφερειακά, αλλά και κεντρικά, βάσει οικονομικών στοιχείων (ελλείμματα στους προϋπολογισμούς), αριθμό ενεργών φοιτητών, διδασκόντων κ.λπ., προσπαθώντας να δημιουργήσει κεντρικά ιδρύματα, απομακρυσμένο από ένα αποκεντρωμένο σύστημα τριτοβάθμιας. Παράλληλα, προχωρά η εκποίηση μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων (ΤΕΙ Χαλκίδας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), η κυριότητα των οποίων είτε επανέρχεται στο δημόσιο και από εκεί στο ΤΑΙΠΕΔ, είτε παραμένουν στην ιδιοκτησία του ιδρύματος.

2.       Φτιάχνοντας στα νέα αυτά ιδρύματα νέες σχολές και τμήματα όχι με ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά βάσει μιας λογικής που θεωρεί ότι το πανεπιστήμιο είναι χώρος της αγοράς, αλλά και που υποτάσσεται στις ανάγκες της. Έτσι τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών που προκύπτουν είναι εξειδικευμένα, με τεχνική γνώση απομακρυσμένη από το ακαδημαϊκό αντικείμενο και τις ανάγκες της κοινωνίας, που θα δίνουν εξατομικευμένα πτυχία (άθροισμα πιστωτικών μονάδων), άρα χωρίς συλλογικά επαγγελματικά δικαιώματα, παράγοντας ένα φθηνό, ευέλικτο εργαζόμενο ( 1ος κύκλος σπουδών: προπτυχιακές σπουδές – χαμηλή ποιότητα μαζικής εκπαίδευσης χωρίς πόρους και υποδομές, αποκομμένη από την έρευνα.   2ος κύκλος σπουδών: μεταπτυχιακές σπουδές – δίδακτρα, ιδιωτικοποίηση εκπαίδευσης για λίγους).

3.       Στις ήδη ελλείψεις διοικητικού προσωπικού και μελών ΔΕΠ, έρχεται να προστεθεί η περαιτέρω μείωση προσωπικού πετώντας στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους.

4.       Βάσει της ίδιας συλλογιστικής το τρίτο μνημόνιο, ήρθε να αναγνωρίσει στα ιδιωτικά κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το δικαίωμα να παρέχουν τίτλους σπουδών με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα (δυνατότητα εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), εξισώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αξία των τίτλων τους με αυτά των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού η επιβεβαίωση της ένταξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σφαίρα της αγοράς, η αμφισβήτηση του δημόσιου χαρακτήρα της και της υποχρέωσης του κράτους για παροχή της (άρθρο 16), και σε συνδυασμό με την μείωση των εισακτέων που ανέρχεται στο 25% του γενικού συνόλου (15.000 ΤΕΙ, 4.000 ΑΕΙ) εντείνεται η υπογράμμιση των ταξικών φραγμών που ήδη υπήρχαν τόσο ως προς τη πρόσβαση όσο και ως προς τη δημιουργία σχολών διαφορετικών ταχυτήτων ποιότητας των σπουδών.

5.       Προωθείται η πριμοδότηση ιδιωτικών ιδρυμάτων με την εφαρμογή του αντισυνταγματικού άρθρου 31 που επιτρέπει στα δημόσια ΑΕΙ και ΤΕΙ την ίδρυση ΙΕΚ, ΚΕΚ και κολλεγίων.
Όλο αυτό γίνεται για το «συμμάζεμα» και τον οικονομικό εξορθολογισμό των ιδρυμάτων και των τμημάτων που άνοιξαν τις προηγούμενες δεκαετίες με προχειρότητα και χωρίς καθόλου ακαδημαϊκούς λόγους, όπως οι πελατειακές σχέσεις, η οικονομική ενίσχυση περιφερειών κ.ά. Όσο κι αν επιχειρείται η συγκάλυψη των προθέσεων του Αθηνά, ο τελικός στόχος είναι διακριτός: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ.

Εμείς τι κάνουμε;
Η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση θα σταματήσει λοιπόν είτε όταν εντάξει και προσαρμόσει όλη την τριτοβάθμια στη δική τους λογική είτε όταν ηττηθεί! Για αυτούς ο ρόλος των πανεπιστημίων, εκτός από εμπορευματική σφαίρα, είναι να λειτουργούν ως κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να εκπαιδεύουν δια βίου τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζουν την ίδια τη γνώση ως δεξιότητα! Απέναντι σε αυτή την αντίληψη, πρέπει να αντιτάξουμε την δική μας τοποθέτηση για ένα δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό και αυτοδιοίκητο πανεπιστήμιο, που ρόλος του θα είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης ανά ακαδημαϊκό αντικείμενο, σε σύνδεση πάντα με της ανάγκες της κοινωνίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας, που κεντρικό άξονα θα έχει τη συγκρότηση των γνωστικών αντικειμένων, των προγραμμάτων σπουδών και των πτυχίων στη βάση ενιαίων και ολοκληρωμένων επιστημονικών αντικειμένων ανά τμήμα, ώστε κάθε τμήμα να καλύπτει ένα γνωστικό αντικείμενο, μιας επιστήμης. Από αυτά τα πτυχία μόνο μπορούν να απορρέουν και ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Όλοι και Όλες στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο το Σάββατο, 2 Μαρτίου στις 12:00 από τη Νομαρχία

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,
όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει….                                          
Bertolt Brecht

25/2/13

Η βαρ­βα­ρό­τη­τα της ι­δρυ­μα­τι­κής τα­κτι­κής ξα­νά στο προ­σκή­νιο

Μείω­ση κα­τά 37,43% των δα­πα­νών για α­σφά­λι­ση, πε­ρί­θαλ­ψη και κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία,   διοι­κη­τι­κή δια­σύν­δε­ση νο­σο­κο­μείων, αύ­ξη­ση του πο­σο­στού χρή­σης γε­νό­ση­μων φαρ­μά­κων στα νο­σο­κο­μεία του Ε­ΣΥ και στην πρω­το­βάθ­μια φαρ­μα­κευ­τι­κή α­γω­γή, πε­ραι­τέ­ρω συρ­ρί­κνω­ση και ο­ρι­στι­κή κα­τάρ­γη­ση μέ­χρι το 2015 των υ­φι­στά­με­νων ψυ­χια­τρι­κών νο­ση­λευ­τι­κών ι­δρυ­μά­των και υ­πο­κα­τά­στα­σή τους α­πό κοι­νο­τι­κά δί­κτυα υ­πη­ρε­σιών ψυ­χι­κής υ­γείας εί­ναι με­ρι­κοί μό­νο α­πό τους σπό­ρους που φύ­τε­ψε ο προϋπο­λο­γι­σμός του 2013 για τους χρή­στες υ­πη­ρε­σιών ψυ­χι­κής υ­γείας, οι ο­ποίοι, ό­πως και οι ερ­γα­ζό­με­νοι στην ψυ­χι­κή υ­γεία, την ει­δι­κή α­γω­γή, την πρό­λη­ψη και την α­πε­ξάρ­τη­ση, έ­χουν ή­δη αρ­χί­σει να δρέ­πουν «καρ­πούς».

Συ­γκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να και με ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τη­ση της βου­λεύ­τριας Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚΜ Δέ­σποι­να Χα­ρα­λα­μπί­δου, οι δο­μές ε­πα­νέ­ντα­ξης, που δια­τη­ρούν οι­κο­τρο­φεία και ξε­νώ­νες φι­λο­ξε­νίας, δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα και κλι­νι­κές για ψυ­χι­κά α­σθε­νείς, και που ως τέ­κνα της ψυ­χια­τρι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης α­πο­τε­λούν προ­γράμ­μα­τα α­πο­α­συ­λο­ποίη­σης και ε­πα­νέ­ντα­ξης των ψυ­χι­κά α­σθε­νών προ­σπα­θώ­ντας να υ­περ­βούν λο­γι­κές ε­γκλει­σμού και πε­ρι­θω­ριο­ποίη­σης, ως ΝΠΙΔ θα έ­πρε­πε να χρη­μα­το­δο­τού­νται α­πό το δη­μό­σιο. Αυ­τή τη στιγ­μή ό­μως το υ­πουρ­γείο Υγείας πα­ρέ­χει το 40% του προϋπο­λο­γι­σμού της λει­τουρ­γίας τους, με α­πο­τέ­λε­σμα οι εν λό­γω φο­ρείς να χρω­στά­νε ό­χι μό­νο στους ερ­γα­ζό­με­νους -πά­νω α­πό 2.500 ερ­γα­ζό­με­νοι στην ψυ­χι­κή υ­γεία πα­νελ­λα­δι­κά έ­χουν να πλη­ρω­θούν α­πό 6 έως 9 μή­νες- αλ­λά και στους προ­μη­θευ­τές τρο­φί­μων, φαρ­μά­κων και ρου­χι­σμού και σε ΔΕ­ΚΟ, δια­τρέ­χο­ντας σο­βα­ρό κίν­δυ­νο κα­τάρ­ρευ­σης α­φού δεν μπο­ρούν να α­ντε­πε­ξέλ­θουν στις λει­τουρ­γι­κές τους α­νά­γκες.
Σύμ­φω­να με τον ψυ­χία­τρο, διευ­θυ­ντή στο Κέ­ντρο Ψυ­χι­κής Υγείας Αγίων Αναρ­γύ­ρων και στο Ψυ­χια­τρι­κό Τμή­μα στο Δαφ­νί, Θό­δω­ρο Με­γα­λοοι­κο­νό­μου «το γε­γο­νός ό­τι ο το­μέ­ας της ψυ­χι­κής υ­γείας α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται α­πό την κυ­βέρ­νη­ση και την πο­λι­τι­κή που χα­ρά­ζει σαν τον ο­ποιο­δή­πο­τε το­μέα του δη­μο­σίου, ε­πι­βε­βαιώ­νει και υ­λο­ποιεί το σκο­πό της ε­ξό­ντω­σης των χρη­στών υ­πη­ρε­σίων ψυ­χι­κής υ­γείας. Τα ι­δρύ­μα­τα έ­χουν στε­γνώ­σει α­πό προ­σω­πι­κό, ι­δρύ­μα­τα ό­πως το Δαφ­νί και το Δρο­μο­καΐτειο βρί­σκο­νται κά­τω α­πό τα ό­ρια α­σφα­λούς λει­τουρ­γίας. Οι δο­μές ψυ­χι­κής υ­γείας και τα οι­κο­τρο­φεία βρί­σκο­νται σε κρί­ση λό­γω έλ­λει­ψης προ­σω­πι­κού και υ­πό την α­πει­λή των συγ­χω­νεύ­σεων. Ενοί­κια σε συ­νερ­γα­τι­κές δο­μές κα­θυ­στε­ρού­νται μέ­χρι και 10 μή­νες και πα­ρα­πά­νω, τα κτί­ρια δεν πλη­ρούν μια σει­ρά προϋπο­θέ­σεις λει­τουρ­γίας, ό­πως η θέρ­μαν­ση».

Ένας στους τρεις α­σθε­νείς, α­να­σφά­λι­στος

Ωστό­σο, το ζή­τη­μα έ­χει και άλ­λη πο­λύ ση­μα­ντι­κή συ­νέ­πεια, που σύμ­φω­να και με τον βου­λευ­τή Αρκα­δίας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚ­Μ, Κώ­στα Ζα­χα­ριά, α­πο­τε­λεί το με­γα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα κοι­νω­νι­κής πο­λι­τι­κής στη χώ­ρα μας σή­με­ρα: την α­δυ­να­μία πρό­σβα­σης στις ε­να­πο­μεί­μα­σες υ­πη­ρε­σίες υ­γείας και πρό­νοιας. Όπως ε­πι­ση­μαί­νει ο Θ. Με­γα­λοοι­κο­νό­μου «έ­νας στους τρεις α­σθε­νείς εί­ναι πλέ­ον α­να­σφά­λι­στος, με α­πο­τέ­λε­σμα άν­θρω­ποι με σο­βα­ρά ψυ­χια­τρι­κά προ­βλή­μα­τα να μέ­νουν χω­ρίς φάρ­μα­κα και να μη μπο­ρούν να δια­τη­ρή­σουν την α­νάρ­ρω­ση τους. Ακό­μα ό­μως και α­σθε­νείς που έ­χουν α­σφά­λι­ση, συ­χνά δεν μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν τα χρή­μα­τα της συμ­με­το­χής για να πά­ρουν τα φάρ­μα­κα. Επί­σης, το ζή­τη­μα των γε­νό­ση­μων έ­χει μια ι­διαί­τε­ρη διά­στα­ση στην ψυ­χια­τρι­κή. Ακρι­βώς λό­γω της φύ­σης των προ­βλη­μά­των τους, οι α­σθε­νείς δεν ε­μπι­στεύο­νται τα γε­νό­ση­μα και τα κό­βουν. Πα­ράλ­λη­λα, έ­χουν δυ­σκο­λέ­ψει πά­ρα πο­λύ οι δια­δι­κα­σίες που α­παι­τού­νται για την έ­γκρι­ση και την α­να­νέω­ση ε­πι­δο­μά­των και συ­ντά­ξεων, πράγ­μα που ση­μαί­νει ό­τι μια δια­δι­κα­σία που πριν έ­κα­νε δύο μή­νες τώ­ρα κά­νει πά­νω α­πό έ­να χρό­νο, με α­πο­τέ­λε­σμα οι α­σθε­νείς να μέ­νουν δί­χως έ­σο­δα, συ­χνά να μην έ­χουν να φά­νε δη­λα­δή ή να τους κό­βουν το ρεύ­μα».

Απο­νο­σο­κο­μειο­ποίη­ση, α­ντί α­πο­α­συ­λο­ποίη­σης

Με αυ­τή τη ρό­τα αυ­τό που λέ­γα­με α­πο­α­συ­λο­ποίη­ση με­τα­φρά­ζε­ται σή­με­ρα στην πρά­ξη σε α­πο­νο­σο­κο­μειο­ποίη­ση. «Το πρό­ταγ­μα του κλει­σί­μα­τος των ψυ­χια­τρείων χρη­σι­μο­ποιεί­ται με στρε­βλό τρό­πο, με α­πο­τέ­λε­σμα α­σθε­νείς να μέ­νουν στο δρό­μο και ό­χι να με­τα­φέ­ρο­νται σε α­νοι­χτές δο­μές ψυ­χι­κής υ­γείας. Υπάρ­χει έ­να πλά­νο που εί­χε κα­ταρ­τι­σθεί, λί­γο πριν τις ε­κλο­γές, ε­πί Λο­βέρ­δου, δή­θεν ψυ­χια­τρι­κής με­ταρ­ρύθ­μι­σης, το ο­ποίο ου­σια­στι­κά σκο­πεύει να κλεί­σει τα ψυ­χια­τρεία, που λει­τουρ­γούν με κοι­νο­τι­κά χρή­μα­τα, έως το 2015. Αυ­τό το πλά­νο το έ­χει ε­πα­να­φέ­ρει η υ­φυ­πουρ­γός Υγείας κα Σκο­πού­λη με έ­ναν α­νό­η­το τρό­πο που α­κο­λου­θεί το γράμ­μα ε­γκα­τα­λεί­πο­ντας την ου­σία του στό­χου. Αυ­τή τη στιγ­μή, μια κί­νη­ση, π.χ. με­τα­φο­ράς μιας ψυ­χια­τρι­κής κλι­νι­κής σε έ­να γε­νι­κό νο­σο­κο­μείο, που υ­πό άλ­λες συν­θή­κες θα ή­ταν θε­τι­κή, αλ­λά­ζει πρό­ση­μο και φέρ­νει α­ντί­θε­το α­πο­τέ­λε­σμα, ό­ταν δεν υ­πάρ­χει προ­σω­πι­κό, κέ­ντρο ψυ­χι­κής υ­γείας, το­μέ­ας ευ­θύ­νης» ε­πι­ση­μαί­νει ο Θ. Με­γα­λοοι­κο­νό­μου.
«Η κα­τά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται εί­ναι πο­λύ ε­πι­κίν­δυ­νη, οι ψυ­χι­κά πά­σχο­ντες μέ­νουν α­βοή­θη­τοι. Γί­νε­ται ο­δυ­νη­ρά σα­φές με τα γε­γο­νό­τα των τε­λευ­ταίων η­με­ρών, την πυρ­κα­γιά στο οι­κο­τρο­φείο ΜΚΟ στον Κο­ρυ­δαλ­λό, με θύ­μα έ­ναν 56χρο­νο, την πυρ­κα­γιά στο Ψυ­χια­τρι­κό Νο­σο­κο­μείο Τρί­πο­λης που κό­στι­σε τη ζωή ε­νός 34χρο­νου α­σθε­νή, διό­τι ή­ταν δε­μέ­νος σε κρε­βά­τι και δεν μπό­ρε­σε να δια­φύ­γει, μια βάρ­βα­ρη πρα­κτι­κή που χρειά­ζε­ται να α­πορ­ρί­πτει σύσ­σω­μη η ψυ­χια­τρι­κή κοι­νό­τη­τα. Επί­σης το πε­ρι­στα­τι­κό βια­σμού νο­ση­λευό­με­νης μέ­σα στο Δαφ­νί α­πό νο­ση­λευ­τή, ο ο­ποίος συ­νε­λή­φθη ε­πει­δή η α­σθε­νής εί­χε οι­κο­γέ­νεια να τη στη­ρί­ξει. Η βαρ­βα­ρό­τη­τα της ι­δρυ­μα­τι­κής τα­κτι­κής, α­πο­τε­λέ­σμα­τα της ο­ποίας εί­ναι τα πα­ρα­πά­νω, μάλ­λον παίρ­νει πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρες δια­στά­σεις εν μέ­σω μνη­μο­νίου και κα­τα­σταλ­τι­κής νοο­τρο­πίας» κα­τα­λή­γει ο ψυ­χία­τρος και διευ­θυ­ντής του Ψυ­χια­τρι­κού Τμή­μα­τος στο Δαφ­νί.

* 63 φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας  δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις λειτουργικές τους ανάγκες
*  Ένας στους τρεις ασθενείς είναι ανασφάλιστος
*  Ψυχικά ασθενείς δεν εμπιστεύονται τα γενόσημα και τα κόβουν
*  Ιδρύματα όπως το Δαφνί και το Δρομοκαΐτειο βρίσκονται κάτω από τα όρια ασφαλούς λειτουργίας
*  Πάνω από 2.500 εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία πανελλαδικά έχουν να πληρωθούν από 6 έως 9 μήνες

Ζωή Γεωρ­γού­λα

πηγή: www.epohi.gr

17/2/13

Τη δράση της Χρυσής Αυγής στα νοσοκομεία καταγγέλλει ο Φοιτητικός Σύλλογος Ιατρικής Πάτρας


«Καταγγέλλουμε τον βρώμικο ρόλο της Χρυσής Αυγής στα νοσοκομεία που θέλει να ρίξει το φταίξιμο στους μετανάστες για τη συνεχώς αυξανόμενη ανεργία στο χώρο της Υγείας.

Σοβαρότατη ευθύνη βαραίνει τον διοικητή του Νοσοκομείου του Ρίου Απόστολο Λέτσιο που όχι μόνο δέχθηκε συνάντηση με τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής, αλλά μάλιστα τους διαβεβαίωσε για τις προσπάθειες της Διοίκησης για την πραγματοποίηση του αιτήματος. Ευθύνες βέβαια έχει και ο υπουργός Υγείας που συνεχίζει να αφήνει τη Χρυσή Αυγή να αλωνίζει μέσα στα νοσοκομεία.

Τόσο οι Έλληνες όσο και οι μετανάστες εργαζόμενοι και ασθενείς είναι θύματα της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ και μετατρέπει την υγεία σε εμπόρευμα για λίγους. Οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό οφείλονται ακριβώς σε αυτή την πολιτική που υποχρηματοδοτεί και υποβαθμίζει τη Δημόσια Υγεία.

Συμφέρον Ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων είναι η πάλη για πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για την ένταξη και μονιμοποίηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των αποκλειστικών νοσοκόμων».

Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής της Πάτρας

13/2/13

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 στις 17.00


Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 στις 17.00

Η Σενεγαλέζικη κοινότητα Ιωαννίνων καλεί σε πορεία για την δολοφονία του Babakar Ndiaye αλλά και του Saxtzat Loukman θύματα και οι δύο της φασιστικής βίας η οποία απλώνεται απ' άκρη σ' άκρη στην χώρα που διαμένουμε. Μετανάστες και ντόπιοι στεκόμαστε κόντρα στην αστυνομική και ρατσιστική βία

πηγη: 
http://www.kinimatorama.net

11/2/13

Εργαζόμενοι Νοσοκομείων: Η τρομοκρατία και ο φασισμός δεν θα περάσει


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) με ανακοίνωσή της καταγγέλει την εισβολή της Χρυσής Αυγής στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, καλώντας παράλληλα τα σωματεία και τους εργαζομένους να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και τους πολίτες στο χώρο των Νοσοκομείων και να ορθώσουν κίνημα αντίστασης και καταδίκης τέτοιων φαινομένων όπου ξαναπαρουσιαστούν.
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:
"Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει την εισβολή «μπράβων» της Χρυσής Αυγής στο Νοσοκομείο Τρίπολης, οι οποίοι με απειλές και εκφοβισμό ζητούσαν από τους εργαζόμενους νομιμοποιητικά έγγραφα.
Η απρόκλητη αυτή εισβολή (η οποία βρήκε απρόσμενη υποστήριξη από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου) επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά τις πολιτικές που εκφράζει το φασιστικό αυτό κόμμα.
Τρομοκρατία και βία απέναντι σε όσους δεν είναι αρεστοί σ' αυτούς και στις φασιστικές ιδέες που εκφράζουν και η αγωνιώδη προσπάθειά τους να αποκτήσουν το «θεσμικό ρόλο προστάτη».
Η απάντηση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, που πιθανόν θα κλιμακωθούν στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να είναι μόνο μία.
Υπεράσπιση του Δημοκρατικού Δικαιώματος της εργασίας και της παροχής Δημόσιας Δωρεάν Υγείας για όλους ανεξαρτήτως χρώματος ή φυλής.
Καλούμε τα Σωματεία και τους Εργαζόμενους να υπερασπιστούν τη Δημοκρατία και τους Πολίτες στο χώρο των Νοσοκομείων και να ορθώσουν κίνημα αντίστασης και καταδίκης τέτοιων φαινομένων όπου ξαναπαρουσιαστούν.
Δηλώνουμε δε ότι θα βρουν απέναντί τους όλους τους εργαζόμενους με δυναμικές κινητοποιήσεις σε όσους θα προσπαθήσουν να ασκήσουν ξανά τέτοιες παρεμβάσεις.
Η τρομοκρατία και ο φασισμός δεν θα περάσει".

ΠΗΓΗ: http://alterthess.gr

4/2/13

συμβαίνει τώρα


Είχα ακούσει κάποτε μια ιστορία ενός τύπου που είχε εξάρτηση από τον τζόγο και για να έχει λεφτά να συνεχίζει, έκανε ληστείες. Μέχρι που τον έπιασαν μετά από μια ένοπλη ληστεία σε τράπεζα. Καταδικάστηκε για τρείς-τέσσερις ληστείες και μπήκε φυλακή. Έμεινε εκεί καμιά πενταετία και εδώ και κάποια χρόνια είναι ελεύθερος. Δεν είδες ποτέ φωτογραφία του, μάλλον δεν άκουσες ποτέ και τίποτα γι’ αυτόν.
Έπιασαν τέσσερα παιδιά από 20 ως 25 για ληστεία τράπεζας στην Κοζάνη. Τους έδωσαν τόσο ξύλο που τους παραμόρφωσαν και μετά έβγαλαν τις φωτογραφίες τους στο σάιτ της αστυνομίας. Οι φωτογραφίες τους και τα ονόματα τους φιγουράρουν στα δελτία ειδήσεων και σε όλες τις σελίδες στο ίντερνετ. Το θέμα δεν είναι η ληστεία, το θέμα είναι πως είναι αναρχικοί. Στην εποχή του Δένδια, του Σαμαρά και του Φαήλου Κρανιδιώτη οι αναρχικοί είναι ο εχθρός. Το έλεγαν στην προεκλογική τους εκστρατεία, το κάνουν πράξη εδώ και μήνες.
Ζούμε στη χώρα που οι άνθρωποι τρώνε ξύλο και διαπομπεύονται από την αστυνομία για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Ζούμε στη χώρα που η αστυνομία δένει πισθάγκωνα 20χρονα, τους φοράει κουκούλα και τους βαράει για ώρες. Ζούμε στη χώρα που δημοσιεύονται φωτογραφίες με πρησμένα και μελανιασμένα μάτια από το ξύλο της αστυνομίας. Ζούμε στη χώρα που η αστυνομία επεξεργάζεται τις φωτογραφίες με τα μελανιασμένα από το ξύλο πρόσωπα, για να μπορούν να αναγνωρίζονται, λέει ο Υπουργός της Προστασίας του πολίτη στα δελτία ειδήσεων.
Ζούμε στη χώρα που ο δημοσιογράφος δηλώνει ανοιχτά πως αυτοί που ληστεύουν με καλάσνικοφ χρήζουν σφαλιάρων. Ζούμε στη χώρα που οι βασανισμοί αμφισβητούνται ή επικροτούνται. Ζούμε στη χώρα που η αστυνομία πολεμάει τους αναρχικούς και όχι τους φασίστες. Ζούμε στη χώρα που αυτοί που ληστεύουν είναι χειρότεροι από αυτούς που σφάζουν και βασανίζουν. Ζούμε στη χώρα που ο φούρναρης της Σαλαμίνας εκτελεί το έργο της αστυνομίας. Ζούμε στη χώρα των ελεύθερων βασανιστών. Ζούμε στη χώρα που επιβαρυντικό στοιχείο είναι να είσαι φίλος με τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και όχι συνάδελφος του Κορκονέα.
Ζούμε στη χώρα που δεν την πληρώνει ποτέ αυτός που φταίει αλλά αυτός που αποφάσισαν. Ζούμε στη χώρα που τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται καθημερινά χωρίς κανένας από τους υπαίτιους να την πληρώνει. Ζούμε στη χώρα που οι γονείς παιδιών ίδιας ηλικίας με αυτά που βασανίστηκαν, επικροτούν τη δράση της αστυνομίας.
Δεν έχουμε χούντα γράφουν και ξαναγράφουν. Τσαντίζονται όταν χρησιμοποιείς τη λέξη, εμείς είμαστε ευρωπαίοι, εμείς μιλάμε για ανάπτυξη και έχουμε ευρώ. Δεν είμαστε φασίστες, δεν είναι νεοναζί. Στη χώρα του ήλιου και της θάλασσας είναι όλα μεμονωμένα περιστατικά. Καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται εκτός της αστυνομίας. Βία είναι μόνο αυτή των κουκουλοφόρων στις διαδηλώσεις και των αναρχικών στις καταλήψεις. Τα υπόλοιπα είναι απλά το αναγκαστικό έργο της αστυνομίας προκειμένου να διατηρήσει την τάξη και να πολεμήσει την ανομία.
Δεν τη θέλω τη χώρα σας, δε σας θέλω για συνανθρώπους μου, δεν ανήκω πουθενά και σε καμία χώρα που άνθρωποι βασανίζονται για αυτά που πιστεύουν, δεν ανήκω πουθενά και σε καμία χώρα που άνθρωποι βασανίζονται. Μας σπρώχνουν ολοκληρωτικά στην πόλωση, μας χωρίζουν, θέλουν να σφαχτούμε μεταξύ μας για να μπορέσουν να πουλήσουν τις παραλίες σας πιο φτηνά στο Κατάρ. Δε νοιάζονται για σας, τα παιδιά σας, τους γονείς σας. Αν έχει ξεμείνει έστω και ένα δείγμα αξιοπρέπειας και σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή τότε οφείλεις να αντισταθείς σε αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Δε συμβαίνει μακριά σου, δεν συμβαίνει αλλού. Συμβαίνει εδώ, τώρα και έχει ως στόχο εσένα. Εσένα. Θυμώνεις ή έχεις συνηθίσει; 

ΠΗΓΗ: http://mpananas.wordpress.com/

3/2/13

Τα πονηρά λάθη της «Αθηνάς»


Εκατόν πενήντα έξι και όχι ενενήντα τέσσερα τα τμήματα που κόβονται από τις συγχωνεύσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τουλάχιστον κατά 15.000 και όχι κατά 1.885 θα μειωθούν οι εισακτέοι. Παραπλανητικά παιχνίδια και αλαλούμ για να συγκαλυφθούν οι μειώσεις και οι περικοπές

Η Αθηνά, θεά της σοφίας, σίγουρα θα έφριττε αν διαπίστωνε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που φέρει το όνομά της, είναι μια συρραφή αντικρουόμενων στοιχείων και παραποιημένων αριθμών. Τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου, (παρουσιάστηκε την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου), ακόμη δεν ξέρουμε το βασικό: Πόσα και ποια τμήματα καταργούνται. Στον έναν πίνακα αναφέρεται ότι θα κοπούν 94 τμήματα και καταγράφονται 97. Μικρό το λάθος, θα πείτε. Ωστόσο, από άλλον πίνακα προκύπτει ότι τελικώς θα κοπούν 156 τμήματα! Αν ήταν μαθητής ο Κ. Αρβανιτόπουλος θα κοβόταν στο τεστ των Μαθηματικών. Ως υπουργός, κόβεται στο τεστ αξιοπιστίας...

Να το πάμε από την αρχή. Όπως προκύπτει από πίνακα που παρουσιάζει τον αριθμό των τμημάτων ανά πόλη πριν και μετά το σχέδιο «Αθηνά», τα τμήματα που καταργούνται είναι 156. Μετρημένα και τσεκαρισμένα ένα - ένα. Ποιος από τους δύο πίνακες ισχύει λοιπόν; Γιατί το υπουργείο Παιδείας δεν λέει την αλήθεια ως προς το μέγεθος των συγχωνεύσεων, αλλά παραπλανά με αντικρουόμενα στοιχεία;

Το ίδιο ακριβώς κάνει και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Ο Κ. Αρβανιτόπουλος εκτιμά ότι θα υπάρξει αύξηση 15% των εισακτέων στα πανεπιστήμια και μείωση 30% στα ΤΕΙ. Η συνολική του εκτίμηση είναι ότι η μείωση δεν θα υπερβεί το 4%, που σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε 1.885 θέσεις λιγότερες. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα: Το υπουργείο Παιδείας υπό την παρούσα ηγεσία δίνει αριθμό εισακτέων για το 2012, συνολικά σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, 51.485.
Απ' αυτές τις θέσεις, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Πέμπτης, οι 33.149 διατέθηκαν στα ΑΕΙ και οι 18.336 στα ΤΕΙ. Συγκρίνουμε τα παραπάνω με το δελτίο Τύπου της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας (υπό τον κ. Μπαμπινιώτη) και βρίσκουμε εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή, ο αριθμός των εισακτέων 2012 είναι 76.094 (44.381 στα ΑΕΙ και 31.713 στα ΤΕΙ). Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επισημάναμε τη διαφορά στον υπουργό Παιδείας, αλλά την άφησε ασχολίαστη.

Στη συνέχεια, εστάλη διευκρίνιση, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός αφορά στους εισακτέους με τη γενική σειρά κατάταξης. Αυτό είναι πρωτοφανές. Οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι θέσεις, είτε πρόκειται για γενική σειρά είτε για ειδικές κατηγορίες. Όμως και με αυτή τη διευκρίνιση τα νούμερα δεν βγαίνουν.

Οι εισακτέοι στα ΑΕΙ ήταν 37.500 με τη γενική σειρά (και όχι 33.149) και στα ΤΕΙ ήταν 26.470 (και όχι 18.336). Άρα τα ποσοστά στα οποία βασίζεται το υπουργείο Παιδείας για να μιλήσει για αύξηση ή μείωση δεν ευσταθούν. Δεύτερον, υπάρχει λάθος στους υπολογισμούς ακόμα και με βάση τα αυθαίρετα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, καθώς η μείωση του αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΙ δεν είναι 30%, αλλά 35,6%!

Τελικώς, το υπουργείο Παιδείας δίνει εκτίμηση εισακτέων για το 2013, 49.600. Δηλαδή, οι εισακτέοι γενικής κατάταξης θα είναι λιγότεροι κατά 14.370! Αν προστεθούν και οι ειδικές κατηγορίες που προσδιορίζονται με βάση τους εισακτέους γενικής σειράς, η μείωση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Απλή αριθμητική. Τα άλλα είναι επικοινωνιακά παιχνίδια...
Ο υπουργός Παιδείας παρουσίασε τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις ως ένα σχέδιο ανάταξης και αναγέννησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το μόνο που διακρίναμε ήταν ένα σχέδιο νέας περικοπής της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που σχεδιάστηκε πέρα και μακριά από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η λογική του σχεδίου που προσπάθησε, με αντικρουόμενα ή λάθος στοιχεία, να κρύψει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είναι η μείωση των θέσεων και άρα της χρηματοδότησης.

Σε τίποτα δεν άλλαξε τη λογική που σκόρπισε τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε πόλη και κωμόπολη. Η αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπηρετεί κανένα σχέδιο ανάπτυξης, όπως ισχυρίζεται ο υπουργός Παιδείας, για τον απλούστατο λόγο ότι η συγκυβέρνηση δεν έχει τέτοιο σχέδιο. Αλήθεια, με βάση ποιο αναπτυξιακό σχέδιο αποφάσισε ο υπουργός Παιδείας να μειώσει τον αριθμό των εισακτέων (στα πανεπιστήμια) στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και να τον αυξήσει στις οικονομικές και στις θετικές; Και γιατί τον αυξάνει στα πανεπιστήμια και τον μειώνει κατακόρυφα στα ΤΕΙ; Με βάση ποια αναπτυξιακή λογική καταργεί όλα τα τμήματα σε μια πόλη και αφήνει ένα τμήμα σε κάποια άλλη; Την ώρα που μιλάει για παθογένειες, κατακερματισμό και δημιουργία κρίσιμης ακαδημαϊκής μάζας, 18 πόλεις μένουν ως έδρα ενός και μοναδικού τμήματος.

Ας μην κοροϊδευόμαστε. Κοπτορραπτική κάνουν οι άνθρωποι. Πανεπιστήμιο που να στοιχίζει λίγο θέλουν και άρα πανεπιστήμιο για λίγους. Οι υπόλοιποι, οι κομμένοι, μπορούν να πάνε στα κολέγια. «Πανεπιστήμια» τα βάφτισαν και αυτά...

πηγή: Αυγή