ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Φ.Ι.Γ.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΝΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΙΔΡΥΣΗΆρθρο ΙΙδρύεται σωματείο με όνομα «Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Γιαννίνων».ΕΔΡΑΆρθρο 2Ο Σύλλογος έχει έδρα τα Γιάννενα.ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑΆρθρο 3Σκοποί και μέσα του Συλλόγου είναι:Ι) Ανάληψη από το Σύλλογο δραστηριοτήτων για την επιτυχία των δυνατών καλύτερων όρων και συνθηκών διαβίωσης και σπουδών και την εξασφάλιση της πληρέστερης δυνατής ικανοποίησης των επιστημονικών, πνευματικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών αναγκών των σπουδαστών της σχολής.ΙΙ)  Η συνεργασία και επικοινωνία του Συλλόγου με σπουδαστικά, επιστημονικά, πνευματικά, εργατικά, αγροτικά σωματεία και γενικότερα με τις προοδευτικές δυνάμεις που έχουν κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς και η ανάληψη δραστηριότητας για την προώθηση και επιτυχία των κοινών σκοπών.ΠΟΡΟΙΆρθρο 4Πόροι του Συλλόγου είναι:Ι) α) Το δικαίωμα εγγραφής μελώνβ) Οι τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελώνγ) Δωρεέςδ) Επιχορηγήσειςε) Κάθε έσοδο που πραγματοποιείται από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.ΙΙ) Δωρεές και επιχορηγήσεις υπό όρους γίνονται δεκτές μόνο με έγκριση της Γ.Σ.ΙΙΙ) Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται από το Δ.Σ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΆρθρο 5Ι) Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές της σχολής από την εγγραφή τους στα μητρώα του συλλόγου μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.ΙΙ) Αποκλείονται από μέλη του συλλόγου:α) Όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάστηκαν με τη δικτατορία της 21-4-67.β) Τα μέλη των φασιστικών οργανώσεων και όσοι πρόσκεινται ιδεολογικά σ’ αυτές τις οργανώσεις.γ) Όσοι έχουν αστυνομική ιδιότητα.ΙΙΙ) Για να γραφτεί κάποιος μέλος του συλλόγου πρέπει να υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Δ.Σ. με την οποία ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. συγχρόνως δε να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής.Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. που αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι στο σύλλογο.IV)  Εγγραφές των μελών γίνονται σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Άρθρο 6Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.Ι) Δικαιούνται:α) Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και να εκφράζουν, διατυπώνουν και αναπτύσσουν ελεύθερα σ’ αυτές τις απόψεις και τις προτάσεις τους.β) Να εκλέγουν τα όργανα του συλλόγου και να εκλέγονται σ’ αυτά.ΙΙ) Προϋπόθεση της άσκησης από το μέλος των δικαιωμάτων του είναι η κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το σύλλογο, ειδικά δε για να έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει.ΙΙΙ) Τα μέλη υποχρεούνται:α) Να καταβάλουν την τακτική συνδρομή τους.β) Να καταβάλουν τις έκτακτες εισφορές που ορίζει το Δ.Σ.γ) Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς τις Αρχές για την υποστήριξη των σκοπών του συλλόγου.Άρθρο 7Διαγραφές μελώνΙ) Ένα μέλος του συλλόγου διαγράφεται:α) Εάν χάσει την ιδιότητα του σπουδαστή (αποφοίτηση).β) Εάν εκ προθέσεως και αποδεδειγμένα ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο με τους σκοπούς του συλλόγου.γ) Ύστερα από αίτηση για διαγραφή.ΙΙ) Η διαγραφή γίνεται από τη Γ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση και πλειοψηφία Ι/2 +Ι επί των παρόντων μελών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΆρθρο 8Όργανα του συλλόγου είναι:α) Η Γενική Συνέλευσηβ) Το Διοικητικό Συμβούλιογ) Η Εξελεγκτική ΕπιτροπήΆρθρο 9Η Γενική ΣυνέλευσηΙ) Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα.Α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.Β) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.Γ) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.Δ) Αποφασίζει για τη διαγραφή μελών.Ε) Αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή της την ανάκληση μέλους του Δ.Σ. για βαριά παράβαση καθήκοντος καθώς και την ανάκληση όλου του Δ.Σ.Στ) Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του καταστατικού.Ζ) Αποφασίζει για τη διάλυση του συλλόγου.ΙΙ) Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. 20 μέρες πριν τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών που η ημερομηνία τους καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΦΕΕ και με θέματα ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα εξής:Α) Εκλογή Εφορευτικής ΕπιτροπήςΒ) Κρίση Πεπραγμένων Απερχόμενου Δ.Σ.Γ) Προκήρυξη εκλογών σύμφωνα με την ημερομηνία που καθόρισε η ΕΦΕΕ.ΙΙΙ) Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για θέματα του συλλόγου με απόφαση 3 τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του Ι/Ι0 των μελών του συλλόγου.ΙV) Οι Γ.Σ. προκηρύσσονται τουλάχιστον 2 μέρες πριν τη διεξαγωγή τους.
V) Οι Γ.Σ. θεωρούνται σε απαρτία με την παρουσία του Ι/2 +Ι των ταμειακώς εντάξει μελών.
VI) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία οι Γ.Σ. συγκαλούνται αργότερα από το Δ.Σ. και μετά από απόφασή του και διεξάγονται ανεξάρτητα από την απαρτία εκτός αν πρόκειται για τροποποιήσεις των διατάξεων του καταστατικού ή διάλυση του συλλόγου, οπότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις Γενικές Διατάξεις.
VII) Με την προκήρυξη της Γ.Σ. ανακοινώνονται και τα θέματα. Προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη γίνεται αν το ζητήσουν το Ι/Ι0 των παρόντων μελών.
VIII) Στις Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη.
ΙΧ) Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας και ψηφίζεται εσωτερικός κανονισμός. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων πλην των περιπτώσεων που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΆρθρο Ι0Ι) Ο σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα.ΙΙ) Η θητεία του Δ.Σ. είναι ετήσια. Το νεοεκλεγόμενο Δ.Σ. εντός τριών ημερών από τις εκλογές συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρεία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και αποφασίζει πώς θα εκλέξει και εκλέγει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία και ειδικό γραμματέα.Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία.ΙΙΙ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα σε μέρα και ώρα που καθορίζεται από την προηγούμενη συνεδρίαση.IV) Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όσες φορές το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή κάποιο μέλος του Δ.Σ.
V) Για συνεδρίαση απαιτείται απαρτία 5 μελών. Για έκτακτη συνεδρίαση απαιτείται απαρτία 4 μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δ.Σ. την επομένη και αρκεί η παρουσία 4 μελών του.
VI) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται ανοικτές. Τις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να τις παρακολουθεί και να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου με δικαίωμα λόγου.
VII) Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία με φανερές ψηφοφορίες εκτός από προσωπικά θέματα για τα οποία μπορεί να ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από το Ι/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ.
VIII) Αποφάσεις του Δ.Σ. που παίρνονται με μία πλειοψηφία ανατρέπονται με μεγαλύτερη. Αποφάσεις που παίρνονται παμψηφεί αναθεωρούνται με πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γ.Σ.
ΙΧ) Μέλος του  Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 5 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή από Ι0 τακτικές ή έκτακτες ανεξάρτητα σειράς θεωρείται παραιτηθέν.Χ) Σε περίπτωση αποχώρησης, ανάκλησης ή διαγραφής μέλους του Δ.Σ. αναπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό της παράταξής του.ΧΙ) Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με κενές 2 θέσεις του. Εάν οι κενές θέσεις αυξηθούν τότε συγκαλείται Γ.Σ. για αρχαιρεσίες Δ.Σ.ΧΙΙ) Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξεως της θητείας του με απόφαση Γ.Σ. που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συλλόγου. Η Γ.Σ. που ανακαλεί το Δ.Σ. ορίζει Γ.Σ. αρχαιρεσιών ενώ τα τεχνικά θέματα αναλαμβάνει η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται στη Γ.Σ. που ανακαλεί το Δ.Σ.ΧΙΙΙ) Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας και ειδικός γραμματέας αποτελούν το Προεδρείο του Δ.Σ. εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία για διαφορετική σύνθεση του προεδρείου.ΧΙV) Μέλος του προεδρείου εις βάρος του οποίου ψηφίστηκε με απόλυτη πλειοψηφία πρόταση μομφής από τα μέλη του Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματος ως μέλος του προεδρείου.
ΧV) Ο πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., αντιπροσωπεύει με σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ. το σύλλογο σε κάθε Αρχή και γενικότερα φροντίζει με σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με το σύλλογο.
ΧVΙ) Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν εμποδίζεται ο τελευταίος από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του συλλόγου.
ΧVΙΙ) Ο γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υποχρεούνται να υπογράψουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. προεδρεύει του Δ.Σ. όταν λείπει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, υπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του συλλόγου πλην του ταμείου, καθώς επίσης φυλάει τη σφραγίδα του συλλόγου.
XVIII) Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του συλλόγου και ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου.
ΧΙΧ) Ο ειδικός γραμματέας αναπληρώνει τον γραμματέα, όταν ο τελευταίος εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή λείπει και βοηθάει στο κράτημα των πρακτικών των συνεδριάσεων.Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο ΙΙΗ εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται στις ετήσιες φοιτητικές εκλογές μαζί με το Δ.Σ. για ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή διαχειριστικής έκθεσης στην Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. ή σε άλλη τακτική ή έκτακτη αν το κρίνει απαραίτητο ή ζητηθεί από τη Γ.Σ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣΆρθρο Ι2Οι ετήσιες αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη φροντίδα 5μελούς Εφορευτικής Επιτροπής με 3 αναπληρωματικά μέλη που εκλέγεται στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει εκλεγμένος από τα μέλη πρόεδρος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.Άρθρο Ι3Η ημερομηνία των ετήσιων εκλογών καθορίζεται από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του συλλόγου.Άρθρο Ι4Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται να προστεθούν στον εκλογικό κατάλογο και μέλη του συλλόγου που τακτοποιούνται ταμειακά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Επίσης δέχεται υποψηφιότητες 2 μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.Άρθρο Ι5Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, την προμήθεια κατάλληλης κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.Άρθρο Ι6Αίτηση υποψηφιότητας για το Δ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του συλλόγου πλην των μελών της εφορευτικής επιτροπής και των υποψηφίων για την εξελεγκτική επιτροπή.Άρθρο Ι7Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την κάλπη αν είναι άδεια, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας στις 7 π. μ. Η ψηφοφορία διαρκεί ως τις 8 μ. μ. Η εφορευτική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ημίωρη ή το πολύ ωριαία παράταση της ψηφοφορίας. Κάθε σχηματισμός εκπροσωπείται από ένα του αντιπρόσωπο που παρευρίσκεται στην ψηφοφορία.Άρθρο Ι8Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σ’ όλους τους φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν. Ενστάσεις υποβάλλονται σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και εκδικάζονται αμέσως.Άρθρο Ι9Το εκλογικό υλικό μετά το τέλος της ψηφοφορίας παίρνει η εφορευτική επιτροπή η οποία το φυλάσσει στα γραφεία του συλλόγου.Άρθρο 20ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΙ. Στις εκλογές συμμετέχουν ως υποψήφιοι οι δικαιούμενοι σε σχηματισμούς ανεξαρτήτως αριθμού υποψηφίων.2. Κάθε σχηματισμός αναγράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.3.Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική.4. Κάθε ψηφοφόρος ρίχνει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο ενός μόνο σχηματισμού επί του οποίου έχει σημειώσει με σταυρούς προτιμήσεως από Ι μέχρι 7 υποψηφίους.5. Η ψηφοφορία είναι μυστική.Άρθρο 2ΙΗ κατανομή των θέσεων του Δ.Σ. μεταξύ των διάφορων σχηματισμών γίνεται ως εξής:Α) Το ακέραιο μέρος του πηλίκου (σύνολο σχηματισμού έγκυρων) διά ( σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων) παρέχει την πρώτη κατανομή των θέσεων μεταξύ των σχηματισμών.Β) Συμπληρωμένου του αριθμού των μελών του Δ.Σ. εκ της πρώτης κατανομής χωρεί δευτέρα κατανομή αναλόγως των υπολοίπων εκάστου συνδυασμού από του εκλογικού μέτρου.Γ) Τις θέσεις που έλαβε κάθε σχηματισμός επανδρώνει με τα μέλη του κατά προτεραιότητα που καθορίζεται απ’ το σύνολο των σταυρών του κάθε μέλους. Σε περίπτωση ισοσταυρίας αποφασίζεται από τα υπόλοιπα μέλη του σχηματισμού.Δ) Τα μη εκλεγμένα μέλη του σχηματισμού αποτελούν με την ίδια προτεραιότητα τους αναπληρωματικούς του.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 22Ο σύλλογος από την ίδρυσή του αποτελεί μέλος της ΕΦΕΕ. Γίνεται μέλος άλλης φοιτητικής ομοσπονδίας ή ένωσης εφ’ όσον αποφασίζει γι’ αυτό η Γ.Σ. Ο σύλλογος ακόμα μπορεί να συνεργαστεί με άλλα σωματεία μετά από απόφαση της Γ.Σ.Άρθρο 23Τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού γίνεται σε ειδικά προς τούτο συγκαλούμενη Γ.Σ. Η συνέλευση αυτή θεωρείται σε απαρτία αν παρευρίσκονται το Ι/2 +Ι των μελών του συλλόγου. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία 3 / 4 των παρόντων μελών.Άρθρο 24Ο σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών. Απαρτία στην περίπτωση αυτή έχουμε με παρουσία των 2/3 των μελών του συλλόγου.

Ιωάννινα τη 10η Οκτ. 1982